Spiritism, kanalisering och liknande svagsinne.


Av Christina Gasser, efter ett samtal med Billy den 20/11 1987


Inom en liten krets förklarade Billy för oss under den här kvällen de olika lagringssfärerna (hos jordemänniskor bekant som Akasa-krönikan, se även WZ-Nr. 66, mars 1988 sidan 1: "Anden impuls och vetandelagring"). I en av de här sfärerna blir allt lagrat som människan har uppfyllt sig med tankar, känslor, handlingar och vetande osv. Genom det här temat kom Billy också att tala om det nyaste inom spiritismens område. Ingen av oss som var delaktiga i samtalet anade i förväg räckvidden av det som Billy konfronterade oss med. Hade vi från början skrattat så blev vi allt allvarligare när det klarnade för oss att med spiritism blir på inget sätt bara spratt bedrivet, utan att åkallanden av den andra sidan och de därmed förenade följderna kan anta tragiska omfattningar.

Det nyaste som praktiseras inom spiritismens område är att via television göra avlidna synliga. Billy förklarade för oss att detta inte alls är något problem, om man uppbringar tillräcklig intensiv föreställningsförmåga för den här handlingen. Det här är inget annat än att informationen blir bortdragen ur en av de här lagringsbank-sfärerna. De bilder eller bandspelarröster som man då kan se eller höra har redan varit lagrade på det här viset, om det nu är bildstoder eller rörliga bilder det spelar ingen roll. Man kan på det här viset göra x- godtyckliga döda TV- bildlikt eller visionärt synliga. Genom tankemässig påverkning genom dig eller någon annan, blir lagringsblockets elektromagnetiska vågor avtappade och därigenom blir de bilder frigjorda som därefter blir synliga på bildskärmen. Vilt främmande avlidna människor som du ännu aldrig har sett eller känt, eller för dig bekanta avlidna människor dyker då upp ur någon epok från förgångna liv.
En människa som nu inte vet besked om sammanhanget (lagringsblock-elektromagnetiska vågor-tankekraft-andeform osv.) är nu av den felaktiga åsikten genom de här fenomenen (bild i TV eller bandspelarröster) som han kan framkalla faktiskt träder i förbindelse med döda; och just det stämmer inte ……

Den andeform av den bildlikt visionärt synliga eller hörbart gjorda personen är eventuellt redan sedan länge återfödd. Jag ville nu veta om en på det här viset anropad andeform blir störd, eller om den inte märker av något. Billy svarade mig, att den helt säkert blir impuls-svängningsmässigt påverkad därigenom.

Från samtalskretsen diskuterades nu, om det var en överträdelse mot Dekalogs 1:a bud "du skall inga andra makter och inga gudar, avgudar och helgon ha jämte Skapelsen". Jag måste tillstå att jag inte såg något sammanhang med detta, varpå Billy förklarade för mig: Människor som börjar med att bedriva spiritism och anropanden av andra sidan, förhärligar och avgudar de döda som inbillat kommer i dagen. Fastän den här omständigheten inte var bekant för mig dessförinnan, hade jag emellertid redan hört att man pådiktar de döda mer vetande än de levande. Men i regel är ingalunda detta fallet, då en andeform i den andra sidans område inte är ett dugg intelligentare, vetande eller vis än den var under sitt förflutna fysiska liv, då det förvärvade vetandet under det förgående livet ju först i andra sidan omvandlas till andligt vetande, kunnande, vishet och logik. Då den andra sidans område är indelat i 7 nivåer, går varje andeform in i den nivån som den enligt sitt utvecklingsstadium tillhör. Den 7:e nivån är den högsta, - och om en levande stör en andeform t.ex. ur den 2:a nivån ("den 2:a himlen", som Billy skämtsamt förklarade), då kommer den här i varje fall inte att frige något vetande, utan bara nonsens, om en kontakt över huvud taget kommer till stånd. Jag började fundera över om en andeform i andra sidans område blir skadad (t.ex. en älskad avliden), när man tänker på den, varpå Billy också gick närmare in på den här frågan: "Vi antar att du hade en vän som dyrkade dig, som alltså inte bara hållit av dig inom normala ramar, och gjort något av dig som du rent av inte är, då tillfogar vännen dig skador som belastar dig oerhört psykiskt. Detta bringar dig till tungsinta tankar och allt möjligt mer. Precis detsamma inträffar med andeformer som blir tillbedda, förhärligade och dyrkade, egalt om de här andeformerna befinner sig i andra sidans område, eller om de åter har inkarnerat, då inflytandet i varje fall består och de blir belastade genom varje människa som befattar sig med dem i den här formen. Men om du tänker, handlar och känner för en annan människa i normala förenade ramar, då belastar du den inte, helt motsatt, du hjälper den att leva.
Således skall det inte bedrivas några kulter med döda, för människan gör därigenom inte bara sig själv till "narr", utan han skadar också den här andeformen som han förhärligat. Den här blir således belastad därigenom, att någon bönfallit den i förhärligande form eller i överdriven sorg. Man kan alltså föreställa det sig på så sätt: Om någon ringer till dig och lägger på luren när du svarar, så kan du fullständigt förlora fattningen och bli förvirrad om det förekommer ofta. Anropandet av andra sidan i form av tillbedjanden, kanalisering, fanatism, spiritism, vilseledande och liknande ologiska göranden och låtande beträffande detta eller liknande slag osv., är i regel fullständigt ensidiga kommunikationsförsök av vilseledda och vantroende människor, som uteslutande orsakar en störning av andeformer och eventuellt redan återfötts till liv med alla sina negativa följder (störmöjligheterna är människans motsvarande förfining och koordinationsmöjlighet av de materiella medvetenhetsmässiga andliga krafterna - arrangemang resp. intrång i högre andliga medvetenhetsmässiga och elektromagnetiska svängningsfrekvenser-). I december 1975 var enligt Semjases upplysning blott ca. 16 personer på vår jord tidvis vid varje tillfälle begåvad med en effektiv kommunikation med andra sidans område, och det här talet har till dags dato inte förändrat sig, och inga av dessa personer träder fram i offentligheten med sitt vetande och kunnande, utan de hemlighåller sin förmåga. Genom Billys utläggning blev det klart för mig vilken oerhörd påfrestning Jmmanuels (Jesus Kristus) återinkarnerade andeform och alla "helgon" har att bära, som blir tillbedda, förhärligade och avgudade av kultreligionstroende och sekterister. Det är helt enkelt oerhört vad som orsakas av människor, som dessutom också inbillar sig att de vore rättfärdiga med det riktiga troendet. Därmed överbringar de till dem avgudade människorna (andeformer) inget annat än svåra och tunga avbräck. I utjämnande rättfärdighet träffas de själva av avbräck genom sitt felaktiga tänkande och beteende, men som de själva inte är medvetna om.
När man betänker vad som under kyrkliga högtidsdagar som julafton och påsken blir frisläppt i form av negativa impulser från troende kretsar, kan man nära på tycka att de tillbedda "helgonen" skulle bli förintade.Översättning: Ingvar Abrahamsson