Intervju med "Billy" Eduard Albert MeierHur började vårt universum och vår värld att existera?

Universum uppkom från en urgammal urtypisk smäll, framställd av en mycket liten, i en loppas storlek, men hårt sammanpressad boll av energi. Denna energi bestod ursprungligen av ren andlig energi som skapades av sig själv inifrån, fastän även detta kan bli spårat tillbaka till ett Ur-Universums energikonception. Ett universum är också kallat en "Skapelse" eller ett "Universellt Medvetande" och så vidare, av vilket det existerar 1049 variationer. Den minst utvecklade Skapelseformen kallas ett Skapelse-Universum och nästa högre form kallas Ur-Skapelse eller Ur-Universum, och den följande kallas Central-Skapelsen eller Central-Universum etc. Den yttersta av alla Skapelseformer är den 1049:e, som kallas Absoluta Absolutum. Detta Absoluta Absolutum var den inledande Skapelseformen som skapade sig själv från den Absoluta Tomheten via den Ursprungliga Big Bang, därefter gav det Sig in på Sin väg genom 1049 olika Skapelseformer innan det blir till det Absoluta Absolutum. Därefter förs det in i icke-rymden som det högsta av de högsta Skapelseformerna och fortsätter att oändligt expandera och utveckla sig genom alla Skapelsers visdom som förenas med var och en av De andra Skapelser som uppnår det tillstånd att också bli ett Absolut Absolutum.

Inte en enda Skapelseform är absolut perfekt, inte ens det Absoluta Absolutum. Skapelseformer, precis som livet självt, kan bara uppnå en relativ typ av perfektion över sina utvecklingsförlopp genom processer av konstant växande och avtagande och växande igen, som karaktäriserar allt liv.

Vi bor i ett Skapelse-Universum, ett materiellt universum, otvetydigt den lägsta form av en Skapelse eller universum. Och vårt universum, vår Skapelse, Universella Medvetande eller vad annat folk vill kalla Det för, måste Själv sträva efter att arbeta Sig upp på den evolutionära stegen. Det måste utvecklas för att bli ett med det Absoluta Absolutum när det har passerat genom de 1049 Skapelseformsförvandlingarna. Från ett mänskligt perspektiv tar denna process ofattbart lång tid, för en enda period genom vår Skapelse, vårt Universum, förvandlas in i nästa högre Skapelseform, det av en Ur-Skapelse eller ett Ur-Universum, tar mer än 85 kvantiljoner år (85 000 000 000 000 000 000). När det Universella Medvetandet eller Skapelsen, en gång når stadiet av ett Ur-Universum, respektive Ur-Skapelse, självalstrar detta Ur-Universella Medvetande en ide av en ny simpel Skapelse, den typ av materiellt universum som vi är bekanta med. Denna "ide" eller detta "koncept" består av den renaste andliga energi och innehåller allt Det behöver för att bli självskapande för Sig själv från inom Sig själv. Från en liten energiboll i blotta storleken som en loppa, skapar Det inom Sig själv, ofantliga energier som blir högt komprimerade tills denna process kulminerar i en monumental explosion - the Big Bang. Energierna från denna explosion skjuts fån början utåtriktat och expanderar sedan i en bråkdels sekund i 107000 gånger ljushastigheten, samtidigt som de förflyttar andra universum i ansträngning att skapa Sitt eget utrymme bland de oräkneliga andra universum, eller Skapelserna, som redan existerar. De sju Skapelsebältena, eller Universalbältena, formas samtidigt, vilket ett av dom är grovmaterie-bältet, det synliga materie-universumet. I detta bälte härrör grovmateria, gaser och stoftpartiklar som meteorer, solar, kometer, planeter, nebulosor, galaxer och det andra saker härstammar från när grovmateria samlas och kondenserar. På detta sätt föddes vår Jord. Detta betyder att vårt universums födelse och Jordens, tillsammans med främmande världar, stjärnor och galaxer och så vidare, är en Skapelse-fysisk energiprocess och har ingenting att göra med en Skapande Gud. Dessa händelser är resultatet av rent andligt-fysiska och materiellt-fysiska lagar och processer baserade på fysik och kemi på varje sätt och är, verkligen, förklarliga genom dom.


Finns det en Skapande Gud trots detta?

Nej. Ingen Skapande Gud existerar i denna mening. Big Bang inträffade inte genom styrkan eller makten av en gud, utan hände helt enkelt, uteslutande genom andligt- och materiellt-fysiska så väl som kemiska processer, som var utlösta och styrda av ett ungt Universellt Medvetande, respektive en Skapelse.

Termen "Gud" har absolut ingenting alls att göra med världens skapelse eller universum, stjärnor, galaxer och liknande, eftersom uttrycket "Gud" har existerat i universums vidsträckthet i miljarder år, från urgamla tider till nuvarande, och det representerar ingenting annat än titeln på en person. I början var denna titel "Ishwish" som betyder "Gud" när den översätts till våra språk. Men "Ishwish", respektive gud, är ingenting annat än ett annat uttryck för "Visdomskonung". Det är enbart en mänsklig titel tilldelad människor som var speciellt kunniga, visa och som besatt stor sakkunskap i allt. Denna terms betydelse, emellertid, var förvanskad och förfalskad av människor på Jorden, i synnerhet av dom tidiga religionerna och av dom skolade i förtjänst av ordets användande. Resultatet blev att Gud, som Visdomskonung, var avlägsnat och folk gjorde honom till en Skapande Gud som, påstods, hade skapat Jorden, solen och yttre rymden. Talrika individer, så som Jehovah och många andra, till och med påstod sig vara Skapande Gudar med den konsekvensen att dom blev vördade och dyrkade. En sak ledde till en annan och snart var den ursprungliga meningen av ordet "Gud" glömt och, följaktligen, var självpåstådda Skapande Gudar kapabla att segerrikt marschera in i folks religionsvärldar, sekter och trosläror.


Vad är Skapelsen? Vad förmodas denna term betyda?

I grund och botten är Skapelsen hela universum, det Universella Medvetandet, den största kraft och energi människor över huvud taget kan föreställa sig. Och Skapelsen är också den fullständiga energi och medvetande av alla existerande livsformer, utan undantag. I Dess mest urtypiska form är Skapelsen den renaste andliga energi, fastän det kan uppbringa oändliga andra former av energi i Sina yttre manifestationer, som sträcker sig från den finaste till den grövsta materia. Som Skapelse, införlivar denna all-omfattande energi varje nivå och sfär - inkluderat EXISTENSEN av anden så väl som den materiella existensen.

Som ett universum, förblir Skapelsen den högsta energiform och det högsta aktiva medvetandet i stånd till evolution - Dess felfria lagar och direktiv har otvetydig giltighet i varje nivå av existens och andeform överallt i hela universum.

Skapelsen är den mäktigaste kraft och energi av denna universal-Skapelse-existens, och Det har ingen mänsklig motsvarighet. Mer än allt annat, Det har inte ens en oändligt liten strimma av ett jota gemensamt med den "av människor gjorda" Skapelseguden som försvinner ner i en avgrund av gränslös absurditet när den jämförs med Skapelsen, Dess styrka och Dess överlägsenhet.


Vilken roll spelar Skapelsen i våra mänskliga liv och alla andras?

Skapelsen spelar en mycket betydelsefull roll i mänsklig evolution och allt annat liv, för varje livsform bär inom sig en liten del av Skapelsen, som förmedlar liv till allt liv. Utan denna lilla partikel av Skapelse-ande skulle inte en enda livsform existera, för denna Skapande-ande är den faktiska, fundamentala livsenergin. Denna livsenergi är, i sin tur, emellertid beroende av den omfattande Skapelsens totalitet Självt, som utbetalar en fin energiform känd som kosmisk livsenergi överallt i universum. Dom små partiklarna av Skapelse-anden absorberar och ges liv av den kosmiska livsenergin. Man kan nästan säga att denna kosmiska livsenergi tjänar som Skapande näring som alla partiklar av Skapelse-anden livnär sig på. I detta syfte är varje livsform beroende av Skapelsen. Och ändå förmedlar Det inget bemyndigande om hur människor, till exempel, skall gestalta, föra eller leva sina liv. Genom Dess lagar och direktiv upprättar Skapelsen blott Sitt mål för evolution och Sitt besläktade förbehåll. Verkligen, målet är att människor i hög grad utvecklas och arbetar sig själva upp - andligt så väl som medvetet - till deras högsta nivå av perfektion, relativt menat. Genom att göra så kan dom förena sig med Skapelsen i framtiden och bli ett med Den, och följaktligen hjälper dom Skapelsen att utvecklas också.

Även om Skapelsen inte utdelar villkor till någon livsform, och att varje väsen är fritt att göra som det behagar, så finns det lagar, direktiv och riktlinjer föreskrivna, som upplyser att enligt lagen om förorsakande så kommer vissa livsstilar resultera i vissa konsekvenser. Denna lag demonstrerar att varje handling resulterar i en speciell reaktion. Det är, följaktligen, ett Skapelse-naturligt faktum att varje livsform kan leva som den önskar, att den kan göra sina egna beslut och att den kan anpassa sig, på ett eller annat sätt, efter lagarna och direktiven. Beroende på vilken sorts liv en speciell livsform för, hur den själv gör och lever är resultatet mycket specifikt konsekvensiellt och denna livsform är, speciellt den mänskliga, ansvarig för sina handlingar på alla sätt.

De Skapande-naturliga lagarna och direktiven är baserade på dom positiva och negativa faktorerna, och på grund av detta är allting i hela universum underlydande dessa parametrar. Och eftersom Skapelsen Själv, också känd som naturen, inte utdelar några slags villkor om hur en livsföring skall gestalta sig, föras och levas, så måste den individuella livsformen, följaktligen alla mänskliga varelser, därför helt acceptera sitt eget fulla ansvar för sina handlingar. Varje människa gör därför sitt eget beslut huruvida han eller hon vill leva enligt dom Skapande-naturliga lagarna och direktiven i den utsträckningen att dom bringar han eller henne gagn och framåtskridande, eller huruvida han eller hon vill bryta mot lagarna och lida dom skadliga konsekvenserna. Detta betyder också att Skapelsen inte bär något ansvar alls för några mänskliga handlingar. Människor är ensamma ansvariga för varenda handling dom gör, oavsett vad dom tänker, hittar på och åtar sig.


Kan ni vara snäll och definiera den sortens Skapande-naturliga lagar och direktiv i konkreta termer.

Till exempel, en av dom mest betydelsefulla lagarna framlägger att felen som människor begår skall inte bli fördömda, eftersom endast genom att begå fel kan människor utveckla sig. Följaktligen, människor kan lära av sina misstag. Efter att ha begått misstag kommer dom så småningom att upptäcka dessa faktum, reflektera på dom och avhjälpa sina fel. Och, som regel, dom kommer att bli mer insiktsfulla och kommer att avstå från att göra samma misstag igen, åtminstone inte på identiskt sätt, och således gör dom framsteg. Detta visar också att människor måste ingående reflektera på alla angelägenheter för att upptäcka var dom är benägna att göra misstag och samla ny kunskap, som kommer att leda dom till framgång och avancemang. Framgång och avancemang kommer att uppnås av grubblande tankar, och detta är en annan viktig Skapande-naturlig lag utan vilken all evolution är omöjlig.

Följaktligen är en lag en grundläggande och oåterkallelig regel som, när den är förverkligad och följd, hindrar livsformen från att uppleva skada av något slag. Ett direktiv, däremot, är blott en rekommendation som vägleder personen i en specifik riktning där initiativ skall tagas eller ignoreras och, som konsekvens, någonting bra eller dåligt, respektive någonting positivt eller negativt, kommer att hända. Dom följande rekommendationerna representerar dylika Skapande-naturliga direktiv.

"Du skall inte döda i urartning."
"Du skall inte vanhelga ditt förbund med SKAPELSEN."
"Du skall inte stjäla eller expropriera från andra."
"Du skall inte smäda Sanningen."

och så vidare.


Hur uppkom mänskliga varelser på Jorden? Utvecklades dom verkligen från apan?

Den rent jordiska Människan, den som verkligen uppkom på Jorden, är en naturlig produkt av Jordens planetariska evolution. Först kom dom mest primitiva formerna av flora, lavarna och liknande, som utsöndrade material som ombildades till aminosyror. Dessa, i sin tur, alstrade nya sammansättningar från vilka högre växter uppstod som också inlät sig på evolutionens väg. Slutligen, ytterligare aminosyresammansättningar härstammar från denna process och resulterade i ännu högre livsformer, så som fauna, djurriket. Allt fortsatte att utvecklas och underkastades denna tilltagande-och-avtagande-process precis som växterna.
Dom levde och dog och deras kvarlevor och efterföljande mutationer/ombildningar resulterade dylika ännu nyare aminosyresammansättningar, som slutligen ledde till den mänskliga livsformen, den mänskliga härkomsten. Dessa varelser var inte en rent mänsklig ras i början utan var en form som flera härkomster kunde utvecklas ifrån - och detta är precis vad som inträffade. Den första mänskliga livsformen delades i flera arter som flera mänskliga livsformer utvecklades från såväl som andra åtskilda klassifikationer. Emellertid var bas-härkomsten från början mänsklig. Genom evolutionsprocessen omvandlades den sakta till den punkt där grundläggande olikheter började framträda. Medan dom rena livsformerna av animalisk natur fortsatte utvecklingen av sina egna arter separerade dom mänskliga livsformerna - en linje fortsatte sin utveckling som den mänskliga formen i den naturliga, förhärskande formen, dom andra delades i varierande arter av vilka apvarelserna uppstod i en mängd av variationer. Och variationer fortsatte ytterligare att dyka upp bland dessa urtypiska mänskliga varelser, och man kan faktiskt säga att åtskilliga mänskliga raser existerade även vid detta tidiga stadium av utvecklingen. Detta bestrider alltså Darwins teori eftersom Människan inte härstammar från aporna utan att aporna härstammar från Människan och är biprodukter från den urgamla, urtypiska mänskliga evolutionen.


Till dags dato, hur lång tid har den Jordiska Människan existerat?

Om denna fråga åsyftar den ursprungliga, äkta jordiska mänskliga varelsen så går dess ålder bortom 4.5 miljoner år. - Om, å andra sidan, frågan åsyftar dom mänskliga varelserna på Jorden som kom till vår värld från universums djup, så ligger deras ålder någonstans mellan 6 och 12 miljarder år. Dessa speciella mänskliga varelser som bebodde Jorden är så kallade "avlägsna resanden från universums djup". Deras hemvärldar var långt härifrån i en främmande galax, som sedan dess har skingrats, försvunnit och gått samma väg som alla världsliga ting. Majoriteten av dessa "avlägsna resanden från universums djup" som koloniserade Jorden och korsade sig med de rent jordiskt födda varelserna kom från Henoks [Enochs] härkomst. Han var grundaren av dom varierande folkslag som kom från en avlägsen galax i vår Vintergata och slog sig ner i regionerna av stjärnbilden Sirius, varifrån dom fick fly efter att ha levt där en lång tid. Som förföljda rymlingar fann dom sin tillflykt i vårt SOL-System där dom började att bebo Mars, Phateon (Milona, övers. anm.) och vår Jord.


Är det sant att människor har mer än ett liv?

Det är korrekt. Människor är föremål för lagen om reinkarnation, följaktligen föds dom igen. Detta tillämpas också med alla andra livsformer som besitter både ett medvetande och en andeform som är kapabel till evolution. Därför, när mänskliga varelser dör, så lämnar deras andeform deras fysiska kroppar i det innevarande riket och går över in i det andliga riket på Andra Sidan, där andeformen vilar och lär tills den är i stånd till att reinkarnera in i en annan materiell kropp.

Syftet med reinkarnation och att ha talrika liv är att tillåta både den mänskliga andeformen - som är en del av Skapelsen - och det omfattande medvetandet att utvecklas till den grad att de båda går in i och blir ett med Skapelsen, som Själv utvecklas samtidigt.

Denna ständiga process av reinkarnation underlättar utvecklingen av personens ande och det omfattande medvetandet, varifrån individens faktiska personlighet och det faktiska medvetandet härrör från. Många livstider är nödvändiga och så är också reinkarnationerna, respektive pånyttfödslarna, för att bringa anden till sin fulla kapacitet av kunnande, visdom, harmoni, etc, så att den senare i livet kan uppnå den högsta möjliga perfektion, relativt menat. Det skulle vara absolut omöjligt att utveckla anden, eller andeformen, till en sådan nivå av relativ perfektion på blott en enda livstid. Faktum är att det krävs många miljoner livstider och reinkarnationer att uppnå detta mål av perfektion. Bara att fria sig själva från den fysiska mänskliga kroppen i syfte att gå in i den rent okroppsliga andevärlden tar mänskliga varelser någonstans mellan 60 och 80 miljarder år - som är sex eller sju gånger längre än vad jordiska forskare påstår vara universums ålder.

Någonting annat måste klarläggas. Absolut felaktiga och inexakta är dom åsikter och läror som hävdar och förkunnar att den mänskliga varelsen kan reinkarnera som ett djur, till exempel. Faktum är att människor alltid pånyttföds som människor på grund av den Skapande partikeln, inom var och en av dom, som är i stånd till utveckling. Människor, följaktligen, kan aldrig reinkarnera som djur eller någonting annat utom mänskliga väsen, och i övrigt, som regel, gör dom detta i överensstämmelse med sin ras även om det, naturligtvis, är möjligt att avvikelser inträffar. Men sådana händelser inträffar bara under speciella omständigheter. Att framställa dessa frågor nu skulle, emellertid, ta för lång tid.

Av samma kännetecken kan djur aldrig bli pånyttfödda som människor eftersom djurens andeformer ingetdera är fokuserade åt detta håll och inte heller är dom ämnade att utvecklas mot vetande och visdom, som är fallet med mänskliga andeformer eller anden, respektive.


Angående samtalsämnet om reinkarnation, så har det ofta talats om "Karma". Vad är just "Karma"?

Uttrycket "Karma" har kommit att representera vissa felaktiga läror precis som det Kristna uttrycket "försoning" har. Enligt Karma-lärorna är människan antagen att bära bördorna från sitt tidigare liv in i nästa liv. Följaktligen skulle individens efterföljande liv bli bestämt av hur god eller elak personen var i det tidigare livet. Om du analyserar detta begrepp så betyder detta att individen antingen kommer att bli belönad eller straffad i nästa liv för handlingar i det tidigare livet. Med andra ord, Karma innebär att personens typ av pånyttfödelse är förbunden med handlingar i det tidigare livet, och att nuvarande öde är resultatet av tidigare livs handlingar. Enligt detta betyder Karma helt enkelt att någons nuvarande öde är förutbestämt av handlingar i tidigare liv.

Enligt Kristna läror inskränker sig försoning till straff och belöning efter döden på Domedagen. Enkelt konstaterat: Du kommer att komma till himlen om du är lättrogen och undergiven, och så länge som du lyder reglerna och påbuden i den Kristna religionen eller dess sekter. Men dom som överträder allt detta kommer att hamna i helvetet eller skärselden eller kommer att lida evig fördömelse, utan chans att över huvud taget förstå eller avhjälpa sina fel.

Men den verkliga sanningen skildrar en helt annan bild från vad som är presenterad genom Karma- och synd/försonings-läror. För att människor skall utvecklas och bli mer insiktsfulla och visa så har dom ingen annan valmöjlighet än att göra misstag. Genom misstag, som regel, tenderar människor att lida viss skada, sålunda, straffa sig själva - om man vill definiera det så. Men genom skadan dom lidit så har dom redan sonat för sitt misstag och kommer, därefter, att göra ansträngningar för att avhjälpa sitt misstag och den resulterande skadan förknippad med det. Genom att göra på detta vis så lär sig människor en läxa från denna situation och blir mer medvetna. Detta är den enklaste principen av orsak och verkan eller aktion och reaktion. Och denna exakta situation hjälper människor att utvecklas och upphöja sitt vetande, förstående, sina förmågor och liknande. Som konsekvens kommer dom att uppnå en högre nivå av vetande, som deras omfattande medvetande skall bära med sig in i nästa liv - in i deras nästa reinkarnation. Följaktligen, i nästa liv, kommer människor att dra fördel av frukten från deras tidigare livs framåtskridanden och högre nivå av medvetande, utan att ha varit nedtryckt av någon börda eller ickebörda från tidigare liv. Sålunda är nästa liv inte baserat på bördor eller ickebördor från tidigare liv, eftersom dom var helt övervunna i tidigare livstid, endera i positiv eller negativ väg. Det skulle inte bara vara orättvist utan faktiskt tvärt emot Skapandelagarna om beståndsdelar från ett tidigare liv bars över in i det nuvarande. Att det skulle vara så, som religionerna lär ut så irrationellt, är rent nonsens som helt enkelt exemplifierar det ologiska mänskliga tänkandet, begrundandet och ansträngningarna. I sitt begär efter hämnd ropar alltid människor efter straff och försoning i alla händelser. I motsats vet Skapelsen inget om dessa uppträdanden. Den vet ingenting om hämnd, straff och försoning som människor är så bekanta med, och på grund av detta har Skapelsen aldrig skapat dylika lagar.


Det finns människor som påstår att dom dött och sett den Andra Sidan. Är det sant att detta verkligen händer?

Inte i denna mening. Dom människor du talar om var inte riktigt döda. Dom kan ha varit kliniskt döda, vilket betyder att dom inte längre hade urskiljbar hjärt- eller hjärnaktivitet. Men, som jag sa, detta är bara en klinisk död, där andeformen inte ännu lämnat kroppen vid denna tidpunkt, men fortfarande finns kvar i den för en tid. Detta betyder att det omfattande medvetandet också stannar i den fysiska kroppen, fastän alla livstecken verkar vara avstängda. Det omfattande medvetandet och andeformen fortsätter att vara kvar i kroppen i en viss tidsperiod som kan vara i sekunder, minuter eller timmar, verkligen, under vissa omständigheter även år eller decennium. Det senare, till exempel, är fallet med kroppars överlevnad som har blivit ögonblickligen infrusna genom kryoteknik där medvetandet fortsätter att fungera genom denna tid. Sådana omständigheter, emellertid, inträffar bara när kroppen är i sina dödsryckningar, och på grund av detta är hjärnaktiviteten inte längre urskiljbar, även om den fortsätter att fungera. Vid denna tidpunkt uppenbaras bilder som är överensstämmande med individens normala tänkande och fantasimönster, men bilderna är även präglade av jordiska mänskliga väsens omfattande kollektiv. När man är i detta tillstånd av djupgående dödskamp så är människorna ofta också kapabla att sprida sitt medvetande varmed dom plötsligt kan se sig själva från utsidan medan dom svävar över sina egna kroppar och så vidare. Ljus, mörker, och älskade människor spelar också ofta en betydande roll i detta scenario, och personen i detta stadium av dödsryckningar känner sig själv ledd genom mörka tunnlar och liknande in i ett ljus, vilket dom inte vill lämna igen.


Kan någon kontakta Andra Sidan och dom som är döda?

Nej. Som regel är detta omöjligt. Människor som påstår motsatsen trots vad jag sagt här, och skulle besläktade saker dyka upp, är sådana incidenter inte sanningar utan stora illusioner i stället eller självbedrägerier och händelser som antingen tillhör nivån i minnes-registrets rike, kvacksalveri eller bedrägeri. När händelser som är ansedda att vara del av nivån i minnes-registret, det så kallade Akasha-biblioteket, så är följande sant: Varje människas tankar, uttalanden, känslor, sinnesrörelser, ansatser, impulser och liknande är placerade i Akasha-biblioteket, minnes-området i en jordisk hyperrymd. Alla som kan alstra dom identiska frekvenserna till den placerade informationen med hans eller hennes tankar, medvetande eller någon teknik kommer också att kunna tillkalla dessa frekvenser. Detta innebär att information som tillhör levande individer, även dom som är döda, kan bli återfådd från minnes-registret så länge som personen hittar dom andra individernas speciella frekvenser. Det är även tänkbart att en form av logisk kommunikation kan bli inledd med dom lagrade impulserna och informationen i Akasha-biblioteket. Sådan kommunikation är möjlig med placerade former av omfattande medvetanden på Andra Sidan. Men detta är extremt ovanligt och skall inte bli feltolkat som att en person är kapabel att tala med dom bortgångna.

Medan det omfattande medvetandet är på Andra Sidan är det kapabelt att reinkarnera bara så länge som det förblir med den speciella andeform, följaktligen, som under speciella omständigheter är kapabelt att ha kontakt med levande personer. En sådan situation är ytterst ovanlig och är inte besläktad med dom där "kommunikatörerna med dom döda", som talar om sig själva som medium.

Å ena sidan, händelser som inträffar med medium som påstår sig kunna tala med dom döda är helt enkelt baserade på deras möjlighet att öppna upp och återfå information från minnes-registret, respektive Akasha-biblioteket. Å andra sidan, emellertid, och detta är den allmänt förekommande formen, har vissa individer förmågan att, medan dom är i trans, länka ihop med dom varierande formerna av några levande jordbors undermedvetna och att kommunicera med dom. Sådana former av det undermedvetna är del av det jordisk-mänskliga omfattande undermedvetandets-sammansättningen, och dom kan avslöja information om det faktum att livet existerar efter döden eftersom dom, dom undermedvetna formerna, även besitter denna information och vet om reinkarnation och andra saker. Detta betyder att dessa former av undermedvetande bara är i stånd till att avslöja kunskap som dom är bekanta med - ofta förorsakar detta mer kunskap än personen är medveten om medan den är i vaket tillstånd. Dessa former av undermedvetande, som även är länkade med nivåerna i minnes-registret, kan mycket möjligt vara präglade av personligheten och avslöja information som blott är lagrade i register-bankarna och kan vara en hemlighet för individen.


Termerna "kanalisering" och "medium" är delar av detta "att kontakta Andra Sidan"-ämnet. --- Vad skall vi tro om dom?

Individer som besitter den unika förmågan att länka med en översinnlig sfär kallas medium. Verkliga medium är verkligen mycket sällsynta, och det existerar inte på långa vägar så många som man kan tro, sedan otaliga människor på Jorden har stigit fram och påstått att dom är verkliga medium. Men sanningen är den att majoriteten av sådana påståenden rent är baserade på lögner, bedrägeri och lurendrejeri, på psykopatiskt självbedrägeri, schizofreni eller en mångfald av inbillningar. Enligt pålitlig information från högre andliga nivåer finns det 16 stycken verkliga medium på Jorden, men dom tillgodoser inte den allmänna offentligheten, dom gör heller inte reklam för eller skördar ekonomiska vinster eller andra världsliga vinster med deras speciella förmågor. Därför kan vi utesluta alla dessa oräkneliga medium med hänsyn till äktheten av deras talanger när dom offentliggör sig och samlar ihop ekonomiska förvärv eller vinster med deras seanser, seminarium, böcker, föreläsningar, shower och liknande. Samma sak gäller kanaliserarna. Att kommentera ytterligare skulle vara överflödigt förutom denna eftertanke: Inga religiösa aspekter är inblandade med riktiga medium som så är fallet med så många skumma medium och kanaliserare, som helt enkelt flödar över med religiös-sekteristiska överväganden, fraseologier, varningar, ödmjukhetskrav, hot och liknande. Genom dessa faktorer avslöjar dom klart deras eget religiös-sekteristiska beroende, som inte längre kan ignoreras.


Många människor tror att dom är guidade eller beskyddade av en skyddsängel, en andlig guide, av Gud eller någon högre makt, av helgon eller av Jesus Kristus. --- Är det där möjligt?

Inte alls. I vartenda fall är den individuella personen alltid den enda som är ansvarig för sina egna tankar, känslor, sinnesrörelser, handlingar och så vidare. Det är bara dom olika religionerna och sekterna som påstår att Gud eller helgon och skyddsänglar eller Jesus Kristus guidar och bär ansvaret för människornas öde. Men sådana påståenden är inget annat än religiös-sekteristiska självbedrägerier som är flitigt pådrivna av religionernas och sekternas huvudpersoner, så att dom kan sätta människor i förtrollning, binda sina följeslagare till sig, och finansiellt uttömma och utnyttja dom på alla möjliga sätt. Det finns ingen Skapandegud som religionerna och sekterna påstår, för sanningen avslöjar bara att Skapelsen existerar, som, likt det Universella Medvetandet, skapade hela universum och allting inom det - inkluderat alla livsformer där människor är blott en. Och Skapelsen kräver ingenting från oss människor och Den bär inget ansvar överhuvudtaget för någonting som människor tänker eller gör.

Den viktigaste faktorn är att människor är personligt ansvariga för varenda sak dom gör, och människor måste alltid bära ansvaret och erfara konsekvenserna av sina egna handlingar, oavsett vad dom tänker, begår eller åstadkommer. Emellertid, detta betyder även att människor är absolut oberoende och helt sina egna härskare på alla sätt. Ingen högre makt är där för att skydda dom, inte någon andlig guide, inte Jesus Kristus, inte Gud, helgon, skyddsänglar och inte heller några andra förebilder eller liknande. Var och en av dessa personligheter är produkten av religioner och sekter, uppfunna och alstrade att avleda människor från den genuina sanningens väg och för att få dom att tro att som människor är dom inte oberoende utan beroende av högre makter. Detta tillstånd kom fram redan i dom tidigaste tider för att hålla människor förslavade och för att hindra dom från att göra uppror och att underordna dom undergivet och underdånigt in i detta förtryck.


Vad skall man säga till alla dessa människor som tror på en Gud eller till och med flera gudar, tillsammans med vissa helgon, skyddsänglar och liknande?

Våra läror om sanningen är inte riktade mot att förstöra religioner och sekter eller viss annan folktro, och så lever vi inom toleransens regel och avstår från proselyt. Följaktligen skulle vi aldrig närma oss religion- eller sekt-medlemmar för att omvända dom till våra läror. Vårt måtto är att var och en måste tillåtas att tro det han eller hon vill i religions- eller kunskaps-frågor. Så om någon tror på en gud eller en skyddsängel och liknande försöker vi inte ändra personens uppfattningar i hans eller hennes trossystem. Vi medlar bara när människor närmar sig oss för att höra sig för om våra läror och den kunskap vi besitter. Bara på detta sätt skall vi vidarebefordra information.

Även om vi inte proselytvärver är vår uppgift icke desto mindre att sprida ut sanningen om religioner och sekter, men vi gör så uteslutande genom vårt skrivna material, som vi sprider eller säljer till intresserade grupper som har kommit till oss frivilligt utan att vi någonsin har besvärat dom som "missionärer". Och, naturligtvis, vi förser alla dom som söker sanningen med de begärda, relevanta svaren och förklaringarna till deras frågor. Naturligtvis är svaren anpassade efter vad våra läror fastställer, nämligen, att man aldrig enbart skall tro utan att man måste vara medveten och observant om sanningen.

Var och en som är intresserad måste få veta att tro gör en person underordnad, för att inte säga beroende, och ofta leder det till fanatism. Detta tillstånd, i sin tur, kväver tankens frihet och det undertrycker och förstör den verkligen. För att folk skall bli helt fria så måste dom ha tillgång till tankefrihet med vilken dom gör alla personliga avgöranden - utan att behöva vara rädda för ett "Damoklessvärd" från någon påstådd älskvärd, men i verkligheten straffande och därför hämndlysten gud, hängande över deras huvuden och kan falla ner på dom. Folk måste vara fria så att dom helt kan göra alla sina avgöranden inom sitt eget ansvars parametrar och sedan handla enligt detta utan att först behöva fråga någon gud, skyddande ande, Jesus Kristus eller andra om tillåtelse för, eller för en bedömning huruvida något resultat är gott eller ont, som dessa inbillade figurer förmodligen har ansvar att lägga standarder för som vilka dom påstått bär ansvaret för.

Sanningen är att i varenda fall så måste människor alltid bära sitt eget ansvar och detta vänder sig till alla av deras tankar, känslor, begrundanden och ansträngningar. Följaktligen måste dom i sitt inre avgöra hur bra eller dåligt eller hur negativt eller positivt någonting är. Människor behöver absolut tankefrihet och bedömningsfrihet även för att göra dessa beslut, utan att bli kommenderade av inbillade krafter eller bli störd på något eller andra sätt, på den mänskliga vägen till frihet och beslutsfattande. Som resultat måste människor till fullo förstå vad sanningen är och skall besitta detta kunnande för att göra dom rätta personliga besluten. Och ännu är det precis denna kunskap religionerna och sekterna undertrycker och undanhåller från folket. Kunskap är synonymt med makt och detta är exakt vad religioner och sekter vill hålla fast vid för sig själva och därigenom utnyttja situationen till att göra egna vinster. Människor som är berövade på kunskap faller offer för religioner och sekter och förvandlas till undergivna valpar när dom förlorar sin allmänna frihet. Detta predikament lider till intolerans mot andra människor, andras livsstilar och tankesätt, och dom duperade troende blir fastkörda i doktrinernas hjulspår och kan bara se "rött" när deras egna doktriner är kritiskt värderade av människor av annan tro eller av individer med andra åsikter. Emellertid, tolerans bland och mellan folk är nödvändigt om vi hoppas på att kunna leva och existera i en värld i kärlek och harmoni. I detta syfte behöver vi ingen form av trosstruktur, vi behöver bara veta att sanningen och vissheten, som av naturen och i Skapelsens allmakts sikte, det att alla människor är skapta jämställt oavsett av vad dom är, oavsett deras ras, hudfärg eller nationalitet, huruvida dom är rika eller fattiga eller huruvida dom är Kristna, Muslimer, Judar, Buddister, Confucianer eller tillhör någon fanatisk sekt.


År 2000 närmar sig. Är världens undergång nära förestående som många domedagsprofeter i varierande sekter påstår?

Detta är rent nonsens. Precis som att världen inte gick under år 1000 på grund av en gudomlig straffdom, så kommer detta inte heller att hända år 2000 eller år 3000 och så vidare.

Domedagsprofeter fanns även i urgamla tider, och dom hade rädda troende på dylika kvacksalverier, inkluderat den Kristna kyrkan och dess Bibel med hot om världens undergång, Domedagen och liknande. Inte undra på när många Kristna sekter och deras huvudpersoner konstant hotar sina följeslagare med profetior om en värld som påstås vara på väg mot undergång. En speciellt populär tidpunkt för sådana domedagsprofetior av några av dom galna och deras rättrogna följeslagare är byten av millennium eller sekel, följaktligen dom tidpunkter där det ändras från ett millennium eller sekel till ett annat.

Skulle Jorden gå under eller bli förstörd vid exakt en sådan tidpunkt genom en gigantisk meteorit, till exempel, eller en komet från yttre rymden, skulle en sådan katastrof inte vara någonting annat än en kosmisk händelse, som verkligen inte skulle ha någonting att göra med hämnd eller straffdom från en inbillad Skapandegud eller hans påstådda son, Jesus Kristus, överhuvudtaget. Och om människor, i sin militära eller vetenskapliga lust efter förstörelse, tillåter att Jorden går under eller blir förstörd, så skulle detta inte heller vara ekvivalent med en hämndlysten domedagsakt från en gud.


Många människor som läser detta intervjudokument kommer troligen att fråga sig hur du kan vara säker att allt verkligen är som du säger? Dom kommer att påstå att det du säger är lika mycket en fråga om att tro, precis som tron på religioner. Hur besvarar du sådana människor?

Ingen är förpliktad eller bemyndigad att ta mina ord på allvar eller att acceptera dom som sanna. Som regel skall människor helt enkelt inte tro på saker eller uttalanden och liknande som presenteras för dom, inte ens vad jag förmedlar eller förklarar för dom. Att blott tro är att bli beroende och dum och på grund av detta skall människor aldrig tro någonting. Tvärtom skall människor alltid vara kritiska, grubbla och överväga allting på ett noggrant sätt genom undersökningar och forskning och finna sanningen på egen hand - utvändigt och inom sig själva. Detta kräver resonemang, sund kritik och total tankefrihet lik väl som opartiskhet och avsaknad av förutfattade meningar i total neutralitet. När alla dessa saker är närvarande kan människor undersöka allting, och med grunden av verkliga fakta blir dom medvetna om den verkliga sanningen. Medvetenhet om sanningen genom faktisk undersökning, som förmedlar pålitliga fakta, och forskning i alla aspekter, kan sedan producera effektiva resultat som inte har något överhuvudtaget med accepterande av tro att göra. Inom sanningens faktiskhet återstår det inget rum för tro, det finns bara rum för faktisk verklighet - och denna faktiska verklighet ger mig säkerheten att sanningen verkligen är korrekt, och att det är samma sanning som kan bli fastställd, i Skapelsens natur och i var och en av Dess lagar och direktiv, av dom med öppna sinnen och öppen inställning som ser, observerar, forskar och undersöker allting som framlagts för dom.

Naturligtvis finns det allvetare som förnekar denna sanning helt enkelt av princip eller på grund av sin egen image/status. Emellertid kan man bara tycka synd om sådana individer eftersom dom lever bredvid sanningen och inte deltar i det verkliga livet. Andra förnekar denna sanning på grund av religiösa eller sekteristiska anledningar. Men varje rationellt tänkande person vet att även i detta fall så existerar dessa individer utan att vara del av det verkliga livet.


Varifrån fick du din omfattande mängd av kunskap?

Från min tidigaste barndom och framåt var jag tvungen att studera, alltid studera, för att höja mitt vetande. Även innan jag började skolan var jag undervisad av en utomjording vid namn Sfath, som lärde mig oräkneliga saker och fakta inkluderat dom Skapande-naturliga lagarna och direktiven. Sfath var en "Ishwish", en man som hade titeln "Visdomskonung", som i utomjordiska språk betyder "gud". Han undervisade mig på normalt sätt, ansikte mot ansikte, likväl som genom hypnos-framkallande apparater. Från dessa anordningar överfördes en otrolig variation av ämnen, data och annan kunskap till mig. På detta sätt blev jag mer insiktsfull och lärd i oräkneliga saker, men snart ledde detta till den punkt där jag blev ett ensamt barn, som sökte enbart efter de vuxnas sällskap, såsom min lärare och en älskvärd präst.

Innan jag avslutat mina officiella skolår tog Sfath mig emellanåt till omgivningarna i Darjeeling, Indien, i Himalaya. En gammal buddistmunk som bodde där undervisade mig också i många vetenskapsgrenar, och så gjorde flera andra munkar när jag hade tillfälle att bo i Indien. Likväl studerade jag på eget initiativ och gjorde även så senare i livet, när en kvinnlig utomjording vid namn Asket kom till Jorden från vårt parallelluniversum, som heter DAL Universum, för att undervisa mig.


Låt oss nu gå tillbaka till början av vår konversation. Vilken är den sanna meningen med livet?

Meningen med våra liv är att evolvera - framåtskridandet och den fortsatta utvecklingen av vår tillvaro i konstant fred till alltid högre nivåer. Meningen med evolution ligger inom begreppet att nå den högsta möjliga mänskliga utvecklingen, inkluderat kärlek, harmoni, begåvning, kunskap och visdom.

Evolutionen tjänar inte bara till att bringa mänskliga väsen till en högre kunskapsnivå och visdom så att dom kan föra ett liv i harmoni med Skapelsens lagar och direktiv och liknande. Genom vår evolution bistår vi också Skapelsen med Sin egen utveckling. Precis som att människor och nästan allt liv är i behov av evolutionärt avancemang så är Skapelsen det också, det Universella Medvetandet. Även Skapelsen är bara relativt perfekt och Den måste evolvera för att gå upp till högre nivåer av Sin egen existens. Och för att nå detta mål behöver Skapelsen mänskliga varelser som evolverar under loppet av miljarder år till rena andeformer och från dessa till ännu högre former av existens, som sträcker sig genom Petale-nivån. Där inträffar övergången in i Skapelsen, in i det Universella Medvetandet, och där inträffar sammanslagningen, att "bli ett". På detta vis upptar Skapelsen dessa former av mänskliga andeformer, som vid denna stund evolverat till sina egna högsta nivåer och som, i början, hade uppstått från Skapelsen i syfte att Den skulle evlovera genom dessa mänskliga varelser. Under loppet av sammamslagningen med Skapelsen införlivas också all den samlade kunskapen och visdomen med Skapelsen, och således upphöjer Den Sin egen evolution med en bråkdel av ett jota, och avancerar en tid senare in i nästa högre Skapelsenivå. Efter en otroligt lång tid fortsätter denna efterföljande Skapelse att evolvera tills den blir ett med det Absoluta Absolutum. Det Absoluta Absolutum är den högsta nivån och all-omfattande form en Skapelse kan uppnå, men ändå måste även det Absoluta Absolutum fortsätta Sin evolutionsprocess in i all-Great-Time och kronologisk ändlöshet.


Vilket råd ger du till någon där religioner inte längre ger personen tillfredsställande svar? Vad bör personen göra?

När en sådan person såväl som andra, som inte är upptagna som medlemmar av några religioner eller liknande saker, inte kan finna tillfredsställande svar angående meningen med livet så behöver dom bara söka efter sanningen inom dom själva och faktiskt finna den. Genom att göra så frambringar dom ett betydelsefullt vetande som är relevant och sanningsenligt - och dom behöver inte acceptera dom falska lärorna från andra och inte heller behöver dom tro eller förlora sig själva i vad dessa religiösa trosivrare säger till dom. Principen "Den som söker skall finna" tillämpas här. Men man måste säkerställa, att bara dom individer som verkligen söker efter det och gör stora ansträngningar hittar det rätta och goda materialet, för den verkliga sanningen är inte så lättfunnen som dom som lögnare erbjöd och sålde som sanningar av religioner och sekter, fastän dom i verkligheten inte är någonting mer än felaktiga läror, ämnade och riktade mot att göra andra beroende av religioner/sekter och att hålla folk under kontroll och utnyttja dom. Det är olyckligt, men många har funnit fel väg till religioner som, från urgamla tider, har varit kända som "massornas opium" eftersom religion skuggar människors förmåga. Som resultat kan dessa människor inte längre inse verklighet och sanning, och dom förlorar varje bit av eget ansvar som det är ett så starkt behov av för att föra ett gott, välbalanserat och Skapande-naturligt ändamålsenligt liv.


Är inte en person, som individ, maktlös nuförtiden? Om man ser på alla krig och allt elände på Jorden, så måste man bara kunna fråga vilken påtaglig handling individen kan göra.

Individen kan göra en hel del, framför allt för sig själv, eftersom personen, i varenda fall, är närmare han eller hon själv än någon annan. Därför skall personen huvudsakligen ha att göra med sin egen gestaltning och evolution och att överleva, naturligtvis. Detta, emellertid, måste ske på ett sådant sätt som sammanfaller med dom Skapande-naturliga lagarna och det är nödvändigt att individen alltid till fullo bär sitt eget ansvar för varenda tanke, ansträngning, sinnesrörelse, varseblivning, betraktande, handling etc. Varje individ måste arbeta på sig själv och bli en verklig mänsklig varelse, för allt börjar med individen - och all mänsklighet består av individer. När en individ blir en anständig, rationell och ansvarsfull person så nöts resultatet av på nästa person som då, kanske, också blir mer anständig, rationell och ansvarsfull innan, i sin tur, personen förmedlar dessa egenskaper till nästa person, och så vidare.

Den stora mänskliga massan kan inte bli förändrad och inte heller kommer den stora mänskliga massan ändras till det bättre, utan det är individen som kommer att ändras. Och som grupp kommer dom att bära sina nya vägar, sin kunskap, kärlek, harmoni, fred och ansvarskänsla in i världen till personen bredvid dom och den bortom det. Så småningom blir det hela till en snöbollseffekt. Därför är inte frågan huruvida om individen kan göra någonting eller om han/hon är maktlös. Istället skall vi fråga oss: Varför gör inte individer någonting? Det är verkligen upp till individen att avhjälpa och ändra världens missförhållanden till det bättre. Först och främst är sådana handlingar baserade på förutsättningen att individer omvärderar och arbetar på sig själva för att förvandlas till äkta mänskliga varelser - och detta kan inträffa endast när dom upptäcker sanningen. När sanningen väl är upptäckt och individen faktiskt har blivit en äkta mänsklig varelse kan han/hon göra mycket till det yttre genom att samla ihop allt tillgängligt mod och genom att stå upp för sanningen, ett bättre liv, en bättre värld och bättre betraktanden och ansträngningar för all mänsklighet. Detta inkluderar sådana saker som: Delta i kampanjer mot överbefolkning, mot diskriminering av kvinnor, mot barns missförhållanden, mot tortyr och dödsstraff och mot hat mot utlänningar och andra raser. Det inkluderar också att delta i kampanjer för att skydda djur, natur, vår miljö och planeten Jorden. Slutligen, naturligtvis, så inkluderar detta också att ge en hjälpande hand till sin medmänniska närhelst detta är möjligt och passande.

Ingenting kan väntas av den mänskliga massan, för den lever envist i samma gamla likgiltiga och egoistiska hjulspår. Det är därför som det är upp till individen att ändra sin väg och att bli tillgänglig för sanningen. Genom att göra så drar han eller hon sin granne och den grannens granne mot sanningen likaså. Detta är den enda metod som existerar varmed en individ kan ändra hela mänskligheten mot ett bättre liv och att upprätthålla livet och världen.(OBS! Detta är ingen officiell översättning. Originaltexten finns att läsa på www.figu.org.)